شابک:
دانشکده: علوم پایه
عنوان: مکانیک کلاسیک
نوع: کتاب
زبان:
قیمت: ۲۷۰۰۰ ريال
تعداد صفحات: ۵۳۵
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۸۰
شمار: ۱۰۰۰
شماره جلد:
دوره چاپ: ۱
چاپ:
مو لف: واگمار
مترجم: ولیا... ناصری.
شرحمباحث