شابک:
پژوهشی
عنوان: کارنامه پژوهشی دانشگاه گیلان ۱۳۷۷
نوع: کارنامه
زبان:
قیمت: ۱۱۰۰۰
تعداد صفحات: ۲۱۲
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۷۸
شمار: ۴۰۰
شماره جلد:
دوره چاپ: ۱
چاپ:
مو لف: معاونت پژوهشی دانشگاه گیلان
مترجم:
شرحمباحث