شابک:
دانشکده: علوم پایه
عنوان: هواشناسی عمومی
نوع: درسنامه
زبان:
قیمت: ۳۰۰۰ ريال
تعداد صفحات: ۱۲۶
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۸۰
شمار: ۳۰۰
شماره جلد:
دوره چاپ: ۱
چاپ:
مو لف: اسکوئیان، محمد
مترجم:
شرحمباحث