شابک:
دانشکده: علوم پایه
عنوان: جداسازی و شناسایی مواد آلی (عملی) قسمت شناسایی
نوع: درسنامه
زبان:
قیمت: ۳۰۰۰ ريال
تعداد صفحات: ۹۷
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۸۰
شمار: ۳۰۰
شماره جلد:
دوره چاپ: ۱
چاپ:
مو لف: مامقانی، منوچهر
مترجم:
شرحمباحث