شابک:
دانشکده: علوم پایه
عنوان: سریهای فوریه و مسایل مقدار مرزی
نوع: کتاب
زبان:
قیمت: ۲۳۰۰۰ ريال
تعداد صفحات: ۴۰۴
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۷۸
شمار: ۱۰۰۰
شماره جلد:
دوره چاپ: ۱
چاپ:
مو لف: چرچیل، روئل. و - براون، جیمزوارد
مترجم: دکتر اسداله آسرایی.
شرحمباحث