شابک:
دانشکده: علوم پایه
عنوان: تقارن در شیمی (چاپ دوم)
نوع: کتاب
زبان:
قیمت: ۷۵۰۰ ريال
تعداد صفحات: ۱۶۵
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۷۸
شمار: ۲۰۰۰
شماره جلد:
دوره چاپ: ۲
چاپ:
مو لف: دیوید سون، جورج
مترجم: دکتر خلیل طباطباییان.
شرحمباحث