شابک:
دانشکده: علوم پایه
عنوان: آزمایشگاه شیمی معدنی ۲
نوع: درسنامه
زبان:
قیمت: ۳۰۰۰ ريال
تعداد صفحات: ۸۱
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۷۹
شمار: ۳۰۰
شماره جلد:
دوره چاپ: ۱
چاپ:
مو لف: فلاح شجاعی. عبدا...
مترجم:
شرحمباحث