شابک:
دانشکده: علوم پایه
عنوان: دستور کار آزمایشگاه فیزیک حرارت فنی
نوع: درسنامه
زبان:
قیمت: ۴۹۰۰ ريال
تعداد صفحات: ۵۸
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۷۸
شمار: ۵۰۰
شماره جلد:
دوره چاپ: ۰
چاپ:
مو لف: گروه فیزیک دانشگاه گیلان
مترجم:
شرحمباحث