شابک:
دانشکده: علوم پایه
عنوان: دستور کار آزمایشگاه فیزیک پایه ۳
نوع: درسنامه
زبان:
قیمت: ۳۰۰۰ ريال
تعداد صفحات: ۵۲
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۷۸
شمار: ۵۰۰
شماره جلد:
دوره چاپ: ۲
چاپ:
مو لف: گروه فیزیک دانشگاه گیلان
مترجم:
شرحمباحث