شابک:
دانشکده: علوم پایه
عنوان: فلور گیلان (جلد ۱) (نهان زادان آوندی و بازدانگان)
نوع: کتاب
زبان:
قیمت: ۶۵۰۰ ريال
تعداد صفحات: ۹۷
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۷۸
شمار: ۱۰۰۰
شماره جلد:
دوره چاپ: ۱
چاپ:
مو لف: قهرمانینژاد، فرخ
مترجم:
شرحمباحث