شابک:
دانشکده: علوم پایه
عنوان: نارسایی کبدی در کودکان
نوع: کتاب
زبان:
قیمت: ۴۹۰۰ ريال
تعداد صفحات: ۷۹
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۷۸
شمار: ۳۰۰۰
شماره جلد:
دوره چاپ: ۱
چاپ:
مو لف: وُکر
مترجم: دکتر سید مرتضی برهانی.
شرحمباحث