شابک:
دانشکده: علوم پایه
عنوان: جبر مجرد (جلد ۲) حلقهها، مدولها و فضاهای برداری
نوع: کتاب
زبان:
قیمت: ۱۴۵۰۰ ريال
تعداد صفحات: ۳۴۳
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۷۷
شمار: ۱۰۰۰
شماره جلد:
دوره چاپ: ۱
چاپ:
مو لف: دامیت، دیوید.س - فوت ، ریچارد.م
مترجم: احمد عباسی.
شرحمباحث