شابک:
پژوهشی
عنوان: پنجمین همایش علمی پژوهشی دانشجویان علوم کشاورزی
نوع: مجموعه مقالات
زبان:
قیمت: ۷۰۰۰
تعداد صفحات: ۱۱۰
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۷۸
شمار: ۴۰۰
شماره جلد:
دوره چاپ: ۱
چاپ:
مو لف: انتشارات دانشگاه گیلان
مترجم:
شرحمباحث