شابک:
دانشکده: علوم پایه
عنوان: هنر حل مسأله در شیمی آلی
نوع: کتاب
زبان:
قیمت: ۹۸۰۰ ريال
تعداد صفحات: ۲۷۱
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۷۷
شمار: ۳۰۰۰
شماره جلد:
دوره چاپ: ۱
چاپ:
مو لف: آلونسو، میگوئل
مترجم: دکتر منوچهر مامقانی - دکتر فرهاد شیرینی.
شرحمباحث