شابک:
دانشکده: علوم پایه
عنوان: آشنایی با نظریه گروهها
نوع: کتاب
زبان:
قیمت: ۱۱۰۰۰ ريال
تعداد صفحات: ۳۱۴
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۷۸
شمار: ۳۰۰
شماره جلد:
دوره چاپ: ۱
چاپ:
مو لف: ابراهیمی آتانی، شهابالدین
مترجم:
شرحمباحث