شابک:
دانشکده: علوم پایه
عنوان: پیوند کلیه، آب و الکترولیت در کودکان
نوع: کتاب
زبان:
قیمت: ۵۴۰۰ ريال
تعداد صفحات: ۸۲
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۷۸
شمار: ۱۰۰۰
شماره جلد:
دوره چاپ: ۱
چاپ:
مو لف: برهانی، سید مرتضی
مترجم:
شرحمباحث