شابک:
دانشکده: علوم پایه
عنوان: درس میکروبیولوژی عمومی
نوع: درسنامه
زبان:
قیمت: ۹۰۰۰ ريال
تعداد صفحات: ۲۹۲
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۷۸
شمار: ۳۰۰
شماره جلد:
دوره چاپ: ۱
چاپ:
مو لف: نجفی ، فاضل
مترجم:
شرحمباحث