شابک:
دانشکده: علوم پایه
عنوان: نگرش شیمیایی بر جنگ تحمیلی
نوع: تک نگاشت
زبان:
قیمت: ۲۸۰۰ ريال
تعداد صفحات: ۱۸
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۷۷
شمار: ۱۵۰
شماره جلد:
دوره چاپ: ۱
چاپ:
مو لف: مستشاری، سید مرتضی
مترجم:
شرحمباحث