شابک:
دانشکده: علوم پایه
عنوان: لنزهای تماسی
نوع: تک نگاشت
زبان:
قیمت: ۲۸۰۰ ريال
تعداد صفحات: ۲۹
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۷۷
شمار: ۱۵۰
شماره جلد:
دوره چاپ: ۰
چاپ:
مو لف: سریری، ریحانه
مترجم:
شرحمباحث