شابک:
دانشکده: علوم پایه
عنوان: بررسی سنتز و آثار فیزیولوژیکی پروستاگلاندینها
نوع: تک نگاشت
زبان:
قیمت: ۲۸۰۰ ريال
تعداد صفحات: ۴۳
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۷۷
شمار: ۷۰۰
شماره جلد:
دوره چاپ: ۱
چاپ:
مو لف: مامقانی، منوچهر - جعفریان، مهناز
مترجم:
شرحمباحث