شابک:
پژوهشی
عنوان: بررسی عملکرد گذشته و وضعیت موجود دانشگاه گیلان
نوع: پژوهشی
زبان:
قیمت: ۴۰۰۰
تعداد صفحات: ۲۱۷
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۷۸
شمار: ۱۰۰
شماره جلد:
دوره چاپ: ۱
چاپ:
مو لف: دفتر برنامهریزی دانشگاه گیلان
مترجم:
شرحمباحث