شابک:
دانشکده: فنی و مهندسی
عنوان: جوشکاری انفجاری فلزات
نوع: کتاب
زبان:
قیمت: ۴۰۰۰
تعداد صفحات: ۲۱
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۶۹
شمار: ۳۰۰
شماره جلد:
دوره چاپ: ۱
چاپ:
مو لف: درویزه، ابوالفضل
مترجم:
شرحمباحث