شابک:
دانشکده: علوم پایه
عنوان: دستور کار آزمایشگاه فیزیک پایه ۱
نوع: درسنامه
زبان:
قیمت: ۳۰۰۰ ريال
تعداد صفحات: ۶۲
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۷۷
شمار: ۷۵۰
شماره جلد:
دوره چاپ: ۱
چاپ:
مو لف: گروه فیزیک دانشگاه گیلان
مترجم:
شرحمباحث