شابک:
دانشکده: علوم پایه
عنوان: مقدمهای بر مکانیک کلاسیک (جلد ۱)
نوع: کتاب
زبان:
قیمت: ۱۱۵۰۰ ريال
تعداد صفحات: ۴۷۳
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۷۷
شمار: ۳۰۰۰
شماره جلد:
دوره چاپ: ۱
چاپ:
مو لف: اریا، آتامپ
مترجم: سید محمد علی مقیمی.
شرحمباحث