شابک:
دانشکده: علوم پایه
عنوان: مقدمهای بر فیزیک مدرن
نوع: کتاب
زبان:
قیمت: ۱۲۰۰۰ ريال
تعداد صفحات: ۳۹۶
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۷۷
شمار: ۱۵۰۰
شماره جلد:
دوره چاپ: ۱
چاپ:
مو لف: آندرسون، المر. ئی
مترجم: دکتر محمد رضا نجات.
شرحمباحث