شابک:
دانشکده: علوم پایه
عنوان: در آمدی بر نظریه گراف
نوع: کتاب
زبان:
قیمت: ۷۵۰۰ ريال
تعداد صفحات: ۲۱۸
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۷۷
شمار: ۲۰۰۰
شماره جلد:
دوره چاپ: ۱
چاپ:
مو لف: ویلسون، را بین، جی
مترجم: جعفر بیآزار.
شرحمباحث