شابک:
دانشکده: علوم پایه
عنوان: حل کردن مسایل با فرترن ۷۷
نوع: کتاب
زبان:
قیمت: ۹۰۰۰ ريال
تعداد صفحات: ۳۷۴
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۷۵
شمار: ۳۰۰۰
شماره جلد:
دوره چاپ: ۱
چاپ:
مو لف: هان، برایان دی
مترجم: دکتر سید غلامرضا پناهی - سید احمد پناهی.
شرحمباحث