شابک:
دانشکده: علوم پایه
عنوان: حلقهها و تجزیه به عاملها
نوع: کتاب
زبان:
قیمت: ۴۸۰۰ ريال
تعداد صفحات: ۱۳۱
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۷۷
شمار: ۲۰۰۰
شماره جلد:
دوره چاپ: ۱
چاپ:
مو لف: شارپ، دیوید
مترجم: دکتر حبیبا... انصاری طرقی.
شرحمباحث