شابک:
دانشکده: علوم پایه
عنوان: تقارن در شیمی
نوع: کتاب
زبان:
قیمت: ۴۹۰۰ ريال
تعداد صفحات: ۱۴۰
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۷۷
شمار: ۵۰۰
شماره جلد:
دوره چاپ: ۱
چاپ:
مو لف: دیوید سون، جورج
مترجم: دکتر خلیل طباطباییان.
شرحمباحث