شابک:
دانشکده: علوم پایه
عنوان: فضاهای متری
نوع: کتاب
زبان:
قیمت: ۲۴۰۰ ريال
تعداد صفحات: ۱۶۶
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۷۴
شمار: ۳۰۰۰
شماره جلد:
دوره چاپ: ۱
چاپ:
مو لف: کاپسن، ای.ت
مترجم: دکتر اسماعیل انصاری.
شرحمباحث