شابک:
دانشکده: علوم پایه
عنوان: شیمی فیزیک عملی
نوع: کتاب
زبان:
قیمت: ۴۹۰۰ ريال
تعداد صفحات: ۱۴۲
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۷۷
شمار: ۳۰۰
شماره جلد:
دوره چاپ: ۱
چاپ:
مو لف: قنادزاده گیلانی، علی - سریری, ریحانه
مترجم:
شرحمباحث