شابک:
پژوهشی
عنوان: معرفی طرحهای تحقیقاتی در دست اجراء مصوب ۱۳۷۸
نوع: پژوهشی
زبان:
قیمت: ۷۰۰۰
تعداد صفحات: ۵۵
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۷۸
شمار: ــ
شماره جلد:
دوره چاپ: ۱
چاپ:
مو لف: حوزه معاونت پژوهشی
مترجم:
شرحمباحث