شابک:
دانشکده: علوم پایه
عنوان: سندروم داون (مونگولیسم: تریزومی ۲)
نوع: کتاب
زبان:
قیمت: ۴۹۰۰ ريال
تعداد صفحات: ۱۲۰
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۷۷
شمار: ۱۲۰۰
شماره جلد:
دوره چاپ: ۱
چاپ:
مو لف: مرزبان، منصور
مترجم:
شرحمباحث