شابک:
دانشکده: علوم پایه
عنوان: زبان تخصصی شیمی
نوع: کتاب
زبان:
قیمت: ۶۹۰۰ ريال
تعداد صفحات: ۲۲۰
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۷۷
شمار: ۱۰۰۰
شماره جلد:
دوره چاپ: ۱
چاپ:
مو لف: سریری، ریحانه
مترجم:
شرحمباحث