شابک:
دانشکده: علوم پایه
عنوان: آزمایشهای شیمی معدنی با نگرش مفهومی
نوع: درسنامه
زبان:
قیمت: ۳۰۰۰ ريال
تعداد صفحات: ۷۱
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۷۷
شمار: ۷۰۰
شماره جلد:
دوره چاپ: ۱
چاپ:
مو لف: مستشاری، سید مرتضی
مترجم:
شرحمباحث