شابک:
دانشکده: علوم پایه
عنوان: مباحثی در شیمی دارویی
نوع: تک نگاشت
زبان:
قیمت: ۲۸۰۰ ريال
تعداد صفحات: ۴۳
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۷۶
شمار: ۱۵۰
شماره جلد:
دوره چاپ: ۱
چاپ:
مو لف: سریری، ریحانه
مترجم:
شرحمباحث