شابک:
دانشکده: علوم پایه
عنوان: آزمایشگاه فیزیولوژی گیاهی ۱
نوع: درسنامه
زبان:
قیمت: ۳۰۰۰ ريال
تعداد صفحات: ۸۳
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۷۶
شمار: ۷۵۰
شماره جلد:
دوره چاپ: ۱
چاپ:
مو لف: افشار محمدیان، منصور
مترجم:
شرحمباحث