شابک:
دانشکده: علوم پایه
عنوان: آزمایشهای شیمی عمومی
نوع: کتاب
زبان:
قیمت: ۴۰۰۰ ريال
تعداد صفحات: ۱۵۲
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۷۵
شمار: ۳۰۰۰
شماره جلد:
دوره چاپ: ۱
چاپ:
مو لف: شامل، علیاکبر
مترجم:
شرحمباحث