شابک:
دانشکده: علوم پایه
عنوان: آزمایشهای شیمی تجزیه ۱
نوع: کتاب
زبان:
قیمت: ۲۴۰۰ ريال
تعداد صفحات: ۱۰۵
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۷۴
شمار: ۳۰۰۰
شماره جلد:
دوره چاپ: ۱
چاپ:
مو لف: زنجانچی، محمد علی
مترجم:
شرحمباحث