شابک:
دانشکده: علوم پایه
عنوان: برنامهنویسی به زبان فرترن ۷۷
نوع: کتاب
زبان:
قیمت: ۲۲۵۰ ريال
تعداد صفحات: ۳۵۲
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۷۲
شمار: ۴۰۰۰
شماره جلد:
دوره چاپ: ۱
چاپ:
مو لف: کریتسبرگ، چارلیس. بی - کارپنتز، نورمن. تی
مترجم: دکتر سید غلامرضا پناهی.
شرحمباحث