شابک:
دانشکده: علوم پایه
عنوان: فتو شیمی و واکنشهای مولکولی
نوع: کتاب
زبان:
قیمت: ۸۰۰۰ ريال
تعداد صفحات: ۱۵۹
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۶۹
شمار: ۳۳۰۰
شماره جلد:
دوره چاپ: ۱
چاپ:
مو لف: دیوئی، چارلز.اچ - چاپمن، رارویل. اِل
مترجم: دکتر عیسی یاوری - دکتر منوچهر مامقانی.
شرحمباحث