شابک:
پژوهشی
عنوان: مجموعه مقالات پنجمین همایش سالانه بررسی تحلیلی و تجربی رفتار سازهها تحت اثر زلزله و بارهای دینامیکی
نوع: مجموعه مقالات
زبان:
قیمت: ۷۰۰۰
تعداد صفحات: ۱۳۶
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۷۷
شمار: ۲۵۰
شماره جلد:
دوره چاپ: ۱
چاپ:
مو لف: حاجتی مدارایی، عطاءا... بهار، آرش
مترجم:
شرحمباحث