شابک:
دانشکده: علوم پایه
عنوان: معادلات با مشتقات جزیی ریاضی فیزیک (جلد ۱)
نوع: کتاب
زبان:
قیمت: ۸۵۰ ريال
تعداد صفحات: ۱۹۰
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۶۹
شمار: ۲۰۰۰
شماره جلد:
دوره چاپ: ۱
چاپ:
مو لف: او، تین مانیت
مترجم: دکتر هاشم صابری.
شرحمباحث