شابک:
دانشکده: علوم پایه
عنوان: آزمایشگاه فیزیک پایة ۲
نوع: درسنامه
زبان:
قیمت: ۸۰۰ ريال
تعداد صفحات: ۹۶
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۶۹
شمار: ۲۰۰۰
شماره جلد:
دوره چاپ: ۱
چاپ:
مو لف: گروه فیزیک
مترجم:
شرحمباحث