شابک:
دانشکده: علوم پایه
عنوان: فیزیولوژی گیاهی
نوع: کتاب
زبان:
قیمت: ۲۸۰۰ ريال
تعداد صفحات: ۱۵۹
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۶۹
شمار: ۲۰۰۰
شماره جلد:
دوره چاپ: ۱
چاپ:
مو لف: حقپرست، محمد رضا
مترجم:
شرحمباحث