شابک:
دانشکده: علوم پایه
عنوان: شیمی تجزیه دستگاهی (جلد ۱)
نوع: کتاب
زبان:
قیمت: ۹۰۰ ريال
تعداد صفحات: ۱۵۱
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۶۹
شمار: ۲۰۰۰
شماره جلد:
دوره چاپ: ۱
چاپ:
مو لف: زنجانچی، محمدعلی
مترجم:
شرحمباحث