شابک:
دانشکده: علوم پایه
عنوان: شیمی تجزیه ۲ (روشهای الکتروشیمیایی)
نوع: کتاب
زبان:
قیمت: ۱۰۰۰ ريال
تعداد صفحات: ۱۲۵
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۶۸
شمار: ۲۰۰۰
شماره جلد:
دوره چاپ: ۱
چاپ:
مو لف: زنجانچی، محمد علی
مترجم:
شرحمباحث