شابک:
پژوهشی
عنوان: اطلاعات کتابشناختی (کتابنامه پانویس)
نوع:
زبان:
قیمت: ۲۸۰۰ «تك نگاشت»
تعداد صفحات: ۳۰
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۷۷
شمار: ۱۰۰
شماره جلد:
دوره چاپ: ۱
چاپ:
مو لف: موسوی، سید ولی ا...
مترجم:
شرحمباحث