شابک:
دانشکده: ادبیات و علوم انسانی
عنوان: تحقیقات در کشورهای اسلامی
نوع: تک نگاشت
زبان:
قیمت: ۲۸۰۰ «تك نگاشت»
تعداد صفحات: ۲۴
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۷۷
شمار: ۷۰۰
شماره جلد:
دوره چاپ: ۱
چاپ:
مو لف: فتوحی قزوینی، رضا
مترجم:
شرحمباحث