شابک:
دانشکده: ادبیات و علوم انسانی
عنوان: آفرینش حیات جلد ۲ (بررسی علمی تئوری تکامل)
نوع: کتاب
زبان:
قیمت: ۹۰۰۰
تعداد صفحات: ۳۲۳
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۷۷
شمار: ۱۵۰۰
شماره جلد:
دوره چاپ: ۱
چاپ:
مو لف: درویزه، ابوالفضل - حسننیا، صادق
مترجم:
شرحمباحث